प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
प्राबिधिक सहायक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धमा ७७/७८ 09/11/2020 - 16:35
सच्याइएको सूचना ७७/७८ 09/11/2020 - 16:32
सच्याइएको सूचना ७७/७८ 09/11/2020 - 14:11
राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार सम्बन्धी सूचना ७७/७८ 09/10/2020 - 13:47
सेवा करारमा लिने विभिन्न पदको आवेदन र प्रवेश पत्रको ढांचा ७७/७८ 09/09/2020 - 17:25 PDF icon combinepdf (1).pdf
सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ७७/७८ 09/09/2020 - 17:03 PDF icon IMG_0001-converted.pdf
सूचना ७७/७८ 08/23/2020 - 17:47
रोजगार संयोजकको अन्तिम योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना ७७/७८ 08/13/2020 - 13:39
प्राबिधिक सहायक पदको आबेदन र प्रवेश पत्रको ढांचा ७७/७८ 08/09/2020 - 18:37 PDF icon आबेदन को ढांचा र प्रवेश पत्र.pdf
प्राबिधिक सहायक पदको पाठ्यक्रम ७७/७८ 08/09/2020 - 18:29 PDF icon curriculum.pdf

Pages