प्रकाशन

सच्याइएको सूचना

यस सुनापति गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको मिति २०७७/०४/२४ गते प्रकासित सूचनाको तलब सुबिधामा बिज्ञापन नम्बर ०२/०७७/०७८ र ०४/२०७७/०७८ हुनु पर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको व्यहोरा सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ 

Pages