शिलबन्दि बोलपत्र आब्हान सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकासित सूचना