वडा नं १ र ३ को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयसको सूचना