ब्यबसायिक कृषकका लागि यन्त्रीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत सामाग्री आपूर्ति गर्ने शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना