छारिनि छाँगा छानडाँडा मानपुर खानेपानी आयोजना निर्माण सम्बन्धी सम्बन्धि बिधुतिय खरिद प्रकृया मार्फत बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना