क्याटलग सपिंग विधिबाट समरसिबल पम्प तथा अन्य सामग्रीको दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना