यस सुनापति गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका मा.बि तथा नि.मा.बिध्यालयहरुको आधारभूत तह कक्षा ८ को बार्षिक परिक्षाको नतिजा

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: