न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुन चाहने वेरोजगार व्यक्तिहरुकोलागि अत्यन्त जरुरि सूचना

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: